Regulamin Sklepu

Sklep internetowy Audictus.com działający pod adresem www.audictus.com (dalej: Audictus.com) jest platformą obsługiwaną przez:

Gamedot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żabikowska 66
62-030 Luboń
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000421155, NIP 699-195-40-27, REGON 302074269, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (dalej: „Gamedot Sp. z o.o.”).

Słownik
 • Audictus.com
  sklep internetowy działający pod adresem www.audictus.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze
  wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia
  czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient
  osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
 • Konsument
  klient będący osobą fizyczną dokonujący z Audictus.com czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie posiada konto Klienta.
 • Konto Klienta
  baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 • Przelew tradycyjny
  płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny
  płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności on-line;
 • Punkty Odbioru Audictus.com
  punkty prowadzone przez Gamedot Sp. z o.o., w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Audictus.com;
I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 1. Audictus.com prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Audictus.com zamieszcza na stronie www.audictus.com
 2. Klientem Audictus.com może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.audictus.com 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę (za wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji systemu).
 4. Do dokonywania zakupów w Audictus.com niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient, przesyłając do Audictus.com zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Audictus.com. Wysłane przez Audictus.com potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Audictus.com ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  • a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
  • b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
  • c) wyboru sposobu płatności,
  • d) akceptacji regulaminu.
 7. Audictus.com potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Konsumenta wskazany w formularzu składania zamówienia.
 8. Akceptacja naszej oferty oznacza, że wyrażasz tym samym żądanie wystawienia faktury VAT jako dokumentu potwierdzającego zakup towarów zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja naszej oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
II. Zmiany w zamówieniach.
 1. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu użytego podczas składania zamówień na adres [email protected].
 2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu użytego podczas składania zamówień na adres [email protected].
III. Ceny towarów.
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Audictus.com:
  • a) podawane są w złotych polskich,
  • b) zawierają podatek VAT,
  • c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako osobna pozycja na dokumencie sprzedaży. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest podczas składania zamówienia.
IV. Czas realizacji zamówienia.
 1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi max. 24 godziny. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki z Audictus.com do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  • a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • b) do Punktu Odbioru Audictus.com.
 3. W przypadku wybranych towarów Audictus.com zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Audictus.com wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  • b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza za pośrednictwem systemu płatności on-line. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Audictus.com potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Audictus.com.
 2. W przypadku wybranych towarów, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, Audictus.com zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 3. W przypadku zamówienia składanego przez Konsumentów, Audictus.com, przed jego złożeniem, udziela informacji o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
VI. Reklamacje.
 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Audictus.com jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zakupiony produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • b) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Audictus.com przy zawarciu umowy, a Audictus.com nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • c) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Audictus.com jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów, które istniały w chwili wydania Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Audictus.com w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru, o ile w przypadku Konsumenta, w terminie roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Audictus.com o stwierdzonej niezgodności.
 6. Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, gdy wada produktu jest istotna, chyba że Audictus.com niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Audictus.com usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Audictus.com.
 8. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Audictus.com w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. Klient powinien dostarczyć produkt paczką ekonomiczną na adres: Gamedot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żabikowska 66 62-030 Luboń.
 11. Aby przyspieszyć proces reklamacji do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu oraz opis usterki.
 12. Audictus.com po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Audictus.com zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
VII. Prawo odstąpienia od umowy.
 1. Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni, z wyjątkiem gdy:
  • a) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, gdy konsument wybrał sposób dostarczania rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez przedsiębiorcę,
  • b) konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy
  • b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:
  • a) umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • b) umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • c) umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • d) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • e) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 4. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można złożyć w dowolnej formie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem pocztą na adres: Gamedot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żabikowska 66 62-030 Luboń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Audictus.com niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres za pośrednictwem którego oświadczenie zostało wysłane.
 6. Konsument wraz z odstąpieniem od umowy ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Audictus.com, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Z uwagi na bezpieczeństwo zalecany jest zwrot towarów w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 7. Zwracany towar Klient powinien dostarczyć towar paczką ekonomiczną na adres: Gamedot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żabikowska 66 62-030 Luboń.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Audictus.com dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności (cena towaru oraz koszt dostarczenia rzeczy) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Audictus.com do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, Audictus.com zwraca wszystkie dokonane przez Klienta płatności, nie później niż w ciągu 14 dni.
 2. Audictus.com dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Audictus.com identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi po otrzymaniu przez Audictus.com dyspozycji zwrotu środków od Klienta. Zwrot należności zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Audictus.com za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu użytego podczas składania zamówienia na adres [email protected]. Audictus.com zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 4. Audictus.com nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient niebędący Konsumentem, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Audictus.com wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Audictus.com nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
IX. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Gamedot Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
  Gamedot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Żabikowska 66
  62-030 Luboń
 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
X. Dane osobowe.
 1. Składając zamówienie w Audictus.com, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Audictus.com oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Audictus.com. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Audictus.com w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Audictus.com.
 4. Klienci Audictus.com maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
XI. Postanowienia końcowe.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Gamedot Sp. z o.o.
 2. Towary prezentowane na stronach Audictus.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Audictus.com lub u jego dostawców.
 3. Audictus.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Audictus.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Audictus.com nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Audictus.com wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.audictus.com. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:
  • a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • b) Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.audictus.com,
  • c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
 7. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Audictus.com nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2018 r.
 10. Audictus.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmiany nowych funkcjonalności sklepu internetowego lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług. Audictus.com poinformuje wszystkich Klientów poprzez wiadomość wysłaną na konto użytkownika o planowanych zmianach Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Audictus.com, nie krótszym niż 7 dni od daty poinformowania Klientów oraz udostępnienia ich na stronie Audictus.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Regulamin Sklepu Internetowego Audictus.com został opublikowany i obowiązująe od 04.01.2018.